Dabar svetainėje 28 svečiai ir narių nėra

Straipsnių peržiūrėjimai
100755
Balandis 2024
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

PRIORITETINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SRITYS 2023-2025 METAIS

LR ŠMMS ministras 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1942 patvirtino pedagoginių darbuotojų 2023-2025 metų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis:

  1. Prioritetinė kvalifikacijos tobulinimo sritis – skaitmeninių kompetencijų stiprinimas. Skaitmeninių kompetencijų stiprinimas apima galimybę veiksmingiau siekti ugdymo(si) tikslų, efektyviau perteikti ugdymo turinį, panaudojant skaitmeninį ugdymo turinį, priemones ir įrankius. Naujų technologijų naudojimas įgalina efektyviai naudoti išmanias, virtualias, skaitmenines priemones ugdymo(si) procese, kritiškai vertinti informacijos turinį ir šaltinius, gebėti analizuoti ir vertinti duomenis.
  2. Prioritetinė kvalifikacijos tobulinimo sritis – kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimas.Kompetencijų, susijusių su įtraukia, atvira ir bendradarbiaujančia mokykla, tobulinimas apima nuostatų ir požiūrių kaitą, gebėjimą suvokti, atpažinti ir atliepti mokinių poreikius siekiant vaiko gerovės ir pažangos. Bendradarbiavimo, socialinės partnerystės gebėjimų stiprinimas įgalina dirbti daugiatautėje ir daugiakultūrėje aplinkoje, padeda diferencijuoti ir individualizuoti, personalizuoti ir internalizuoti ugdymo turinį. Gebėjimas taikyti paramos priemones, padedančias mokiniui įveikti kliūtis mokymosi procese, įgalina kurti saugią ir palankią ugdymo(si) aplinką.
  3. Prioritetinė kvalifikacijos tobulinimo sritis – pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas.Pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas apima galimybę integruoti pilietiškumo ir nacionalinio saugumo pagrindus, medijų raštingumą, kritinio mąstymo ugdymą įvairių dalykų ugdymo(si) procese ir mokyklos bendruomenės veikloje. Pilietinio ugdymo kompetencijos pagilina supratimą apie pagrindines demokratijos vertybes ir jų puoselėjimą, valdžios ir piliečių tarpusavio bendradarbiavimą, skatinant patriotiškumą, užtikrinant demokratiją ir nacionalinį saugumą.
  4. Prioritetinė kvalifikacijos tobulinimo sritis – ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas.Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas apima galimybę kokybiškai organizuoti ugdymo(si) procesą, taikyti ugdymo mokslo ir praktikos sintezę. Šių kompetencijų tobulinimas apima aktyvių ugdymo metodų taikymo stiprinimą, tyrimais grįstos ugdymo(si) praktikos plėtrą pedagogikoje ir andragogikoje, savireguliacinio mokymosi gebėjimų stiprinimą, mokinių vertinimo ir pažangos analizės stiprinimą, mokymo plano modeliavimo ir lankstumo tobulinimą.
  5. Prioritetinė kvalifikacijos tobulinimo sritis – lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimas.Kompetencijų, reikalingų pedagoginių darbuotojų lyderystei ugdymui ir mokymuisi, tobulinimas apima lyderystę ir mentorystę siekiant modernių vadovavimo strategijų plėtros ir pokyčių valdymo gebėjimų stiprinimo, tvarios bendruomenės plėtrą ir dialogo kultūros kūrimą, ugdomosios veiklos kokybę, duomenimis grįstų sprendimų priėmimą, kolegialų grįžtamąjį ryšį, psichologinės gerovės stiprinimą, profesinę tapatybę ir asmeninę pažangą.

 KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO CENTRO PRIORITETINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SRITYS 2023-2025 METAIS

  1. Skaitmeninių kompetencijų stiprinimas.
  2. Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas. 
  3. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimas.

 KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO CENTRAS ĮGYVENDINA ŠIAS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMAS (ne mažiau 40 akad. val.)

1. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa „Menas žmogaus gerovei: meno įtaka ir terapija, 40 ak. val. Akreditacijos Nr. 223002617, ID 433543. 
2. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa „Ekspozicijų ir parodų rengimas, 48 ak. val. Akreditacijos Nr. 223002616, ID 433546. 
3. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa „Anglų kalba - žingsnis karjerai ir gyvenimui (B1-B2), 48 ak. val. Akreditacijos Nr. K211001353, ID 386750. Registracijos data 2022-04-21. Galioja iki 2025-04-21. 

4.Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa „Sėkmingo vadovo užrašai: vadovavimas žmonėms, 40 ak. val. Akreditacijos Nr. K211001354, ID386751. Registracijos data 2022-04-21. Galioja iki 2025-04-21. 
5.Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa „Projektų vadyba švietimo ir sporto bendruomenėms, 40 ak. val. Akreditacijos Nr. K211001336, ID 376411. Registracijos data 2022-03-29. Galioja iki 2025-03-29. 
6. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa „Švietimo įstaigų vadovų strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencijų tobulinimas", 40 ak. val. Programos registracijos Nr.K211000970, ID 320052. Registracijos data 2020-12-02. Galioja iki 2023-12-02.
7.Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijų tobulinimas", 80 ak. val. Programos registracijos Nr.K211001027, ID 331040. Registracijos data 2021-02-20. Galioja iki 2023-02-20.
8. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa „Saugios elektroninės erdvės kūrimas", 40  ak. val. Programos registracijos Nr.K211001287. Registracijos data 2021-02-20. Galioja iki 2023-01-13.
9. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa  „Vadovo kūrybinė laboratorija. Pozityvių nuostatų formavimas“, 40 akad.val.  Programos registracijos Nr. NŠPR, ID 514094,  kodas 213004110. Registracijos data 2024-02-01.